ICF

 

MENTOR KOUČOVÁNÍ

 1. Co to je mentorské koučování

  Mentorské koučování znamená, že je žadatel – kouč koučován mentor – koučem především na téma koučovacích dovedností a to ve větší míře než na téma budování koučovací praxe nebo jiná témata, jež nesouvisí s rozvojem žadatele v oblasti koučovacích dovedností.

 2. Mentorské koučování pro proces certifikace ICF definované ICF

  Mentorské koučování je poskytování odborné asistence k dosažení a prokázání úrovně koučovací způsobilosti na požadovanou úroveň navrženou žadatelem.

 3. Požadavky na mentora koučování
  • Úspěšné ukončení koučovacího kurzu (školení a / nebo vzdělání).
  • Prokázání koučovacích schopností a standardů koučovací praxe.
  • Být držitelem platné ICF certifikace na úrovni vyšší než koučovan‎ý.
  • Zapojování se do dalšího průběžného vzdělávání v oblasti rozvoje koučovacích kompetencí.
  • Odborná způsobilost v oblasti rozvoje koučovacích dovedností:
   • Má ukončený výcvik v posuzování koučovacích kompetencí / dovedností.
   • Má přehled a je schopen výuky základních koučovacích dovedností.
   • Příkladně prokazuje koučovací dovednosti a jejich žití.
   • Má dohled nad jinými kouči v rozvoji koučovacích způsobilostí.
   • Má schopnost dát kvalitní zpětnou vazbu.
  • Odborná způsobilost při poskytování koučovacích služeb:
   • Vede záznamy o poskytování koučování; a to buď jako součást své podnikatelské praxe nebo jako součást agendy interního specialisty.
   • Mimo mentorská sezení má odkoučováno v rámci vlastního podnikání nebo v rámci interního působení min. 25 klientů.
 4. Morální způsobilost mentora koučování
  • Jedná v souladu s etick‎ým kodexem ICF, který je u ICF podepsan‎ý.
  • Není v jednání nebo přezkoumávaní u Etické komise ICF pro porušení etického chování.
  • Je ztělesněním profesionálního koučování.
 5. Povinnosti mentora koučování
  • Efektivně uzavírá kontrakt s klientem:
   • Zcela si ujasní s potencionálním klientem, co hledá a čeho chce dosáhnout.
   • Ujišťuje se, že oba rozumí účelu mentorinku.
   • Nastavuje měřitelné parametry spolupráce s mentorovaným.
   • Ujasňuje si s klientem cenu, časový rámec a další aspekty vztahu mentor - mentorovaný.
   • Informuje a jedná dle etického kodexu ICF.
   • Informuje o existenci Etické komise.
  • Informuje mentorovaného o možnosti kontaktování více než jednoho potencionálního mentora koučinku s cílem nalézt nejvhodnějšího.
  • Neposkytuje žádné záruky, že mentorovaný získá certifikaci v případě neprokázaných kompetencí pro požadovanou úroveň certifikace.
   • Napíše doporučující dopis pro mentorovaného, kolik hodin mentorinku koučovaný absolvoval a / nebo úroveň odpozorovaných koučovacích schopností a dovedností.
  • Zaměřuje se na rozvoj klíčových kompetencí, poskytuje ústní i písemnou zpětnou vazbu během celého období mentorských sezení.
   • Tato sezení budou prováděna jednotlivě, se zpětnou vazbou mezi každým z nich tak, aby byl dostatek času mezi sezeními s cílem vstřebat nové informace a uvědomění pro další vzdělávání a rozvoj mentorovaného.
  • Poskytuje konkrétní verbální a / nebo písemnou zpětnou vazbu pomocí cílených příkladů ze sezení tak, aby:
   • Mentorovaný přesně věděl, co dělá dobře.
   • Mentorovaný chápal, co je třeba udělat, aby se dál rozvíjel a osvojil si hlubší koučovácí dovednosti.
  • Demonstruje, že se chce o mentorovaném dozvědět co nejvíce na mnoha úrovních najednou a je schopen držet vše v kontextu:
   • Kdo je mentorovaný,
   • Co mentorovaný hledá, potřebuje,
   • Ctí jedinečný styl mentorovaného.
 6. Kompetence mentora koučování
  • Poslouchat mezi řádky a hledat dovednosti týkající se klíčových kompetencí (tj. dovednosti vs směr, dovednosti vs styl a dovednosti vs výsledek pro klienta):
   • Naslouchá na všech úrovních: fyzické, duševní, emocionální a intuitivní,
   • Vnímá, jak silné stránky, tak oblasti pro růst,
   • Uvědomuje si rozdíly ve stylu, kultuře a jazyku.
  • Mít schopnost rozlišovat mezi úrovní způsobilosti (tj. ACC / PCC / MCC) a mít schopnost posuzovat dle konkrétní kvalifikace konkrétní kompetence:
   • Je schopen rozpoznat a formulovat rozdíl mezi úrovní prokázaných dovedností a požadované úrovně dovedností k dosažení ACC/ PCC/ MCC,
   • Vytváří bezpečný prostor pro poskytování zpětné vazby. Používá uctivý, jasný, nehodnotící tón hlasu,
   • Je schopen nabídnout zpětnou vazbu, která je relevantní pro každou konkrétní koučovací kompetenci, rozeznává silné stránky, stejně jako oblasti dalšího potencionálního růstu.
  • Prokázat schopnost nepreferovat koučovácí modely a soustředit se pouze na hodnocení dovedností, které se vztahují k rozvoji klíčových kompetencí.
 7. Osobní vlastnosti mentora koučování
  • Je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
  • Podporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
  • Demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
  • Podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k profesionálnějšímu koučování a na kterých může pracovat mezi sezeními.
  • Umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
  • Je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.
  • Podporuje rozvoj koučovacího stylu svého svěřence.
  • Je odpovědný za výkon a pravidelně posuzuje účinnost a přínos vztahu pro obě strany.
 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení