ICF

 

Stanovy spolku ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic

Schválené Valnou hromadou členů dne 17. 3. 2016

I.

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II.
Název

Název ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic se s ohledem na § 216 NOZ mění na ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z. s. (dále jen „Spolek“).

III.
Sídlo

Adresa sídla je Slezská 169/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady

IV.
Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.
Cíle a poslání Spolku

1. Spolek je nezávislou neziskovou organizací postavenou na individuálním členství jednotlivců, kteří praktikují, učí a zajímají se o profesionální koučování.
2. Cílem a posláním spolku je:
• budovat, podporovat a zachovávat integritu koučování jako profese,
• být platformou pro setkávání a vzdělávání profesionálních koučů a zájemců o tuto metodu rozvoje,
• usilovat o dodržování a šíření etických a profesních zásad a standardů a šíření těchto zásad a standardů, informací a možnostech koučování v komunitě koučů a na celém trhu podle standardů a principů ICF Global.
3. Spolek působí na celém území České republiky, přičemž spolupracuje se všemi subjekty, které mají obdobné cíle a poslání, včetně subjektů zahraničních.

VI.
Hlavní činnost Spolku

4. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
5. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy.
6. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
• informování svých členů a veřejnosti o etických a profesních standardech a certifikačních procesech ICF Global;
• spolupráce s ICF Global;
• zveřejňování seznamu ICF koučů, kteří jsou členy Spolku a kteří se zveřejněním souhlasí, na internetových stránkách Spolku;
• vlastní etická sebereflexe a seberegulace v souladu s posláním a s cíli Spolku;
• budování obrazu profesionálního kouče a procesu koučování vzděláváním a kultivací veřejné a profesní komunity a trhu prostřednictvím profesních a veřejných tematických diskusí formou seminářů, přednášek, workshopů, konferencí, akademií, kurzů a speciálních akcí;
• poskytování profesní podpory pro růst jednotlivých koučů a komunity koučů rozvojem a pořádáním programů a vzdělávacích akcí, výměnou zkušeností, mentoringem a vzájemnou supervizí, pořádáním konferencí, fór, vydáváním odborných publikací;
• propagace koučinku a koučování jako efektivního nástroje pro zvyšování výkonnosti, osobního a organizačního rozvoje formou PR, marketinkových kampaní a průzkumů, vše v součinnosti s ICF Global a regionálními ICF organizacemi v Evropě;
• zastupování zájmů ICF koučů jako profese při jednání s orgány státní správy a samosprávy a vůči veřejnosti;
• služba veřejnosti - informování veřejnosti o kompetencích a etických pravidlech profesionálního koučinku dle standardů ICF, informování o ICF certifikacích a akreditacích, případně informování a upozorňování na typické znaky případného neprofesionálního či neetického podnikání označovaného jako koučink.

VII.
Vedlejší činnost Spolku

7. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
8. Spolek bude jako vedlejší činnost vykonávat následující předměty podnikání:
• Živnost volná: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

VIII.
Členství

9. Členství ve Spolku je dobrovolné.
10. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která:
• je starší 18 let;
• je bezúhonná;
• souhlasí se Stanovami, posláním, cíli a etickými principy Spolku;
• je členem ICF Global, s příslušností k české pobočce ICF (ICF ČR)
11. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
12. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě přihláškou obsahující (i) výslovný souhlas se Stanovami, posláním a cíli Spolku, (ii) prohlášení žadatele, že se seznámil s etickými standardy ICF a aktuální dokumentací ICF a zavazuje se tyto dodržovat, (iii) a čestné prohlášení o bezúhonnosti; a současně prostřednictvím internetových stránek pro žádost o členství na stránkách ICF Global spolku s žádostí o zařazení ke ICF ČR.
13. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
• dobrovolným vystoupením člena - doručením písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné pozdější datum;
• uplynutím období, na které je uhrazen členský poplatek (nebyl-li uhrazen na další období);
• úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
• vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a poslání Spolku nebo pro porušení členských povinností stanovených těmito Stanovami; nebo pro pravomocné odsouzení pro spáchaný trestný čin;
• zánikem Spolku;
• rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ;
• ukončením členství v ICF Global.
14. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.
Práva a povinnosti člena

15. Každý člen Spolku má právo:
• podílet se na činnosti Spolku;
• být pravidelně informován o dění ve Spolku;
• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
• volit do orgánů Spolku;
• být volen do orgánů Spolku, splňuje-li stanovené podmínky, vč. bezúhonnosti;
• žádat o výpis ze seznamu členů.
16. Každý člen Spolku má povinnost:
• dodržovat etické zásady člena ICF podle Etického kodexu a principů ICF Global ;
• platit členské příspěvky v ICF Global a členské poplatky Spolku;
• chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
• dodržovat Stanovy Spolku;
• aktivně se podílet na činnosti Spolku;
• pravidelně se informovat o dění ve Spolku;
• pravidelně se seznamovat s dokumenty vydanými ICF ČR a ICF Global, včetně změn a doplnění Etického kodexu, cílů a vizí ICF ČR a ICF Global a podmínek pro certifikaci.

X.
Členské příspěvky

17. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

 


XI.
Seznam členů

18. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Bydliště
• Datum narození
• Telefonní číslo
• E-mail
• Obchodní firma a IČ, pokud člen provozuje profesionální koučink jako OSVČ;
V případě jakékoli změny těchto údajů je člen povinen Spolek bez zbytečného odkladu informovat.
19. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
20. Seznam členů je neveřejný.

XII.
Orgány Spolku

21. Organizační strukturu Spolku tvoří:
• Členská schůze
• Výbor
• Kontrolní komise
• Komise pro etiku profesionálního koučování (dále též jen „Etická komise“)
22. Funkční období volených (volených členů orgánů) orgánů je dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí nebo ztrátou způsobilosti (podmínek) pro členství v orgánech.
23. Členem voleného orgánu Spolku může být člen Spolku, který:
• je bezúhonný;
• není s ním vedeno žádné jednání či řízení o porušení ICF Etického kodexu (ani s ním v minulosti nebylo takové řízení vedeno s výsledkem konstatování porušení).

XIII.
Členská schůze

24. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
25. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:
• určit hlavní zaměření činností Spolku;
• rozhodovat o změně Stanov;
• schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem;
• rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti;
• schvalovat návrh rozpočtu a pravidel hospodaření Spolku předložený Výborem;
• schvalovat výsledek hospodaření Spolku;
• volit členy Výboru a Kontrolní komise;
• volit volené členy Etické komise;
• jmenovat likvidátora při zániku Spolku;
• hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;
• rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku;
• rozhodnout o přeměně Spolku.
26. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
27. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
28. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
29. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
30. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
31. Jednání Členské schůze řídí Prezident, nebo jiný člen Výboru pověřený Výborem nebo Výkonný ředitel je-li pověřen Výborem. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.
32. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
33. Rozhodování Per-rollam:
Při mimořádných okolnostech lze o návrzích Výboru hlasovat per rollam (korespondenčně, nebo emailem zaslanou zprávou obsahující zaručený elektronický podpis člena). Hlasování per rollam bude využíváno v situacích, kdy je třeba neodkladně projednat akutní záležitost a není aktuálně možné, aby se uskutečnilo zasedání Členské schůze.
Návrh rozhodnutí musí být zaslán v písemné podobě všem členům Spolku, včetně kopií veškerých dokumentů, jejichž posouzení je předmětem navrženého rozhodnutí, a vzoru kladného / negativního rozhodnutí člena. Lhůta k doručení rozhodnutí člena nesmí být kratší než 30 dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí všem členům a musí být uvedena v návrhu.
Takové rozhodnutí je považováno za rozhodnutí Členské schůze pouze v případě kladného vyjádření nadpoloviční většiny členů spolku.

XIV.
Výbor a Prezident

34. Výbor je statutárním orgánem Spolku.
35. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 (třemi) členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu, který bude označován jako Prezident Spolku (dále jen „Prezident“).
36. V případě zániku funkce člena Výboru v průběhu funkčního období jsou zbývající členové Výboru oprávněni na dobu do příštího zasedání Členské schůze kooptovat člena Výboru z řad členů Spolku splňujících podmínky pro funkci člena Výboru. V případě, že je kooptován člen Výboru namísto Prezidenta (předsedy výboru), jehož funkce člena Výboru zanikla, zvolí členové Výboru bezodkladně kooptování chybějícího člena ze svého středu svého předsedu (Prezidenta).
37. Funkce člena Výboru i funkce Prezidenta je čestnou funkcí, za kterou nenáleží odměna.
38. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
39. Navenek za Spolek jedná Prezident (předseda Výboru) samostatně.
40. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
41. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, zajišťuje ideové vedení Spolku (v rámci pravidel stanovených Stanovami, rozhodnutím Členské schůze a etickými a dalšími předpisy Spolku, a v rámci pravidel stanovených smlouvou uzavřenou s ICF Global), dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
42. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni alespoň 2 jeho členové. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů
43. Do působnosti Výboru náleží:
• svolávat Členskou schůzi,
• přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
• posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,
• dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
• přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
• po projednání s EK přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
• rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
• schvalovat interní organizační normy Spolku,
• delegovat své zástupce do interních a externích pracovních skupin.

XV.
Práce Výboru a zajištění administrativy spolku, Výkonný ředitel

44. Výbor je oprávněn upravit a rozvrhnout agendu Výboru svým usnesením, zejména tak, že bude některému členu výboru určena ke správě příslušná agenda (typicky jde o agendy „finance“, „certifikace“, „PR a marketing“ a „interní komunikace“). Výbor je oprávněn dále rozhodnout, že takový pověřený člen Výboru bude označován jako Viceprezident pro danou oblast.
45. O ideovém vedení a koncepčních rozhodnutích v rámci činnosti Výboru rozhoduje vždy Výbor. Tuto pravomoc Výbor nemůže delegovat.
46. Výbor je oprávněn rozhodnout, že běžnou administrativní agendu (s výjimkou ideového vedení a koncepčních rozhodnutí) nebudou vykonávat členové Výboru osobně, ale Výkonný ředitel jmenovaný Výborem. V takovém případě Výbor jmenuje z řad členů Spolku splňujících podmínky volitelnosti do orgánů Spolku Výkonného ředitele (dále jen „Výkonný ředitel“).
Výkonný ředitel není statutárním orgánem Spolku. Prezident udělí Výkonnému řediteli plnou moc k jednání za Spolek v rozsahu nutném pro Výkon činnosti Výkonného ředitele.
Nerozhodne-li Výbor jinak, platí, že funkce Výkonného ředitele je čestnou funkcí, za kterou nenáleží odměna.
Výkonný ředitel zajišťuje v intencích daných Stanovami, rozhodnutími Členské schůze a pokyny Výboru a/nebo Prezidenta běžnou administrativu spolku, provádí rozhodnutí Výboru, a činí jednání nutná k jejich provedení.
Výkonný ředitel je oprávněn požádat Výbor o oprávnění k zajištění části agendy dodavatelsky, nebo prostřednictvím pracovněprávních vztahů. Výbor posoudí důvodnost požadavku Výkonného ředitele a ekonomické možnosti Spolku, a v případě souhlasu schválí rozsah a způsob zajištění agendy. Smlouvy s dodavatelem či případná pracovněprávní dokumentace podléhá odsouhlasení Výborem.
Výkonný ředitel je oprávněn účastnit se jednání Výboru.
Výkonný ředitel je oprávněn z funkce odstoupit písemnou rezignací doručenou k rukám Výboru.
47. Nerozhodne-li Výbor podle ustanovení odst. 48., platí, že běžnou administrativní agendu (nad rámec ideového vedení a koncepčních rozhodnutí) budou vykonávat členové Výboru osobně. Výbor v takovém případě rozhodne o způsobu rozdělení agendy mezi jednotlivé členy Výboru.

XV.
Kontrolní komise

48. Kontrolní komise je orgánem Spolku, jejímž úkolem je:
• dohlížet na jednání Výboru (vč. Prezidenta),
• nahlížet do dokumentů, dokladů a účetních závěrek Spolku a kontrolovat tam obsažené údaje;
• předseda Kontrolní komise zastupuje Spolek ve sporu s členem Výboru (vč. Prezidenta), a v této věci jedná za Spolek;
• podává vždy za kalendářní rok zprávu o své činnosti Členské schůzi.
49. Kontrolní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy, který rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Kontrolní komise.
50. Členové Kontrolní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
51. Funkce Kontrolní komise je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.
52. Předseda Kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání Výboru.
53. Členové Kontrolní komise jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

XVII.
Komise pro etiku profesionálního koučování

54. Komise pro etiku profesionálního koučování (dále též jen „Etická komise“) je nezávislým orgánem Spolku, jehož náplní je:
• podporovat u členů Spolku znalost a pochopení Etického kodexu ICF, standardů ICF a etiky podnikání v oboru koučování;
• rozšiřovat znalost a využití Etického kodexu směrem k uživatelům a klientům koučinku;
• poskytovat poradenství ke stížnostem a jejich podání k příslušnému orgánu ICF o porušení etického chování ICF kouče;
• rozvíjet s jinými subjekty spolupráci v oblasti etiky.
55. Etická komise je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy, který rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Etické komise.
56. Členem Etické komise může být člen Spolku, který:
• Splňuje obecné požadavky pro výkon funkce v orgánech spolku;
• je členem Spolku nejméně a nepřetržitě po dobu 2 (dvou) let;
• má platnou ICF certifikaci příp. o certifikaci požádal.
57. Členy Etické komise se stávají ke dni zvolení nového Výboru automaticky bývalí Prezidenti Spolku (jejichž mandát skončil, kteří nebyli znovuzvoleni či zvoleni do Výboru či Kontrolní komise a kteří s tímto vysloví souhlas; v případě více takových kandidátů mají přednost poslední Prezidenti). Ostatní členy Etické komise – jsou-li neobsazená místa - zvolí Členská schůze bezprostředně po volbě Výboru.
58. Členové Etické komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
59. Funkce člena Etické komise je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.
60. Předseda Etické komise má právo zúčastnit se jednání Výboru.
61. Etická komise deleguje své zástupce do interních a externích pracovních skupin zabývajících se etikou.
62. Etická komise předkládá vždy za kalendářní rok Členské schůzi zprávu o své činnosti.
63. Členové Etické komise jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

XVIII.
Místní kanceláře

64. Výbor je oprávněn dle potřeb a možností Spolku zřídit místní (krajskou, oblastní apod.) kancelář Spolku, a jmenovat jejího vedoucího či koordinátora. Místní kancelář spolku není pobočným spolkem ani subjektem nadaným vlastní subjektivitou.

XIX.
Majetek a hospodaření Spolku

65. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle těchto stanov.
66. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
67. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
68. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
69. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
70. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
71. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu a pravidel hospodaření schválených Členskou schůzí.
72. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XX.
Zánik a likvidace Spolku

73. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
74. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
75. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
76. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XXI.
Závěrečná ustanovení

77. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 17. 3. 2016
78. Znění těchto stanov je účinné od 1. 4. 2016.
79. Přihlášku do Spolku jsou k datu účinnosti Stanov (1. 4. 2016) povinni z evidenčních důvodů podat všichni členové Spolku, i ti, kteří již členy Spolku jsou.
 

 
 

 

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení