ICF

 

Čím se zabývá Komise pro etiku koučování, na co se nás můžete ptát:

 • rozvoj etického povědomí koučů a zadavatelů koučování
 • poradenství v otázkách profesionálního jednání koučů
 • poradenství pro společnosti, které využívají služeb koučů
 • správnost používání loga ICF
 • předávání podnětů porušení etického jednání koučů ke komisi mezinárodní

Termíny jednání v roce 2019 a v roce 2020:

 • 4. února – 15:00
  • info z jednání EPPOK a návrh ICF ČR na její další fungování
  • příspěvky do časopisu Komora - redakční plán, výběr autorů, určení správce
  • žádost o úpravu stránky věnované kurzům akreditovaným ICF
  • info z HK ČR - sekce kvality, spolupráce na EK HK ČR
  • etický seminář 28. 3.
  • setkávání s osobnostmi etiky - název, osobnosti, termíny, místo, PR
  • info o plánech Výboru
 • 25. března - 15:00
  • host - výkonná ředitelka: novinky z dění v ICF ČR
  • plnění úkolů uložených na posledním jednání komise
  • příprava Etického semináře, který proběhne 28. 3.
  • stav příprav akce "Tváře etiky"
  • realizace příspěvků "ICF kouč-partner pro podnikání"do časopisu Komora v příštích měsících
  • příprava na Členskou schůzi avizovanou na 10. 4.
  • host - vedoucí projektu "To dáš!": zodpovězení otázek, pojmenování etických dilemat
 • 2. září – 15:00
  • projednání možných úprav ustanovení stanov spolku, které se týkají EK
  • diskuse k podání podnětu k projednání pí. Miterovské a formulace odpovědi
  • diskuse k podání podnětu k projednání p. Hrdého a formulace odpovědi
  • spolupráce s Knihovnou VH a konečné přípravy akce 16. 9. Tváře etiky
  • stav neformálních rozhovorů s našimi kolegy, členy pobočky
  • prostupnost emailů, které mají adresu s doménou coachfederation.cz
  • příspěvky do časopisu Komora
  • různé
 • 13. září – 15:00
  • příprava plánu komunikace se členy Spolku navazující na akci v Knihovně VH "Tváře etiky"
  • sdělení do členské základny o kooptaci chybějícího člena Komise pro etiku profesionálního koučování
  • příprava agendy pro jednání s Výborem Spolku s termínem setkání nejpozději v říjnu t. r.
  • obsah individuálních rozhovorů s kolegy a kolegyněmi Spolku
 • 17. října - 18:00
  • komunikace se členskou základnou (Členská schůze, plán práce)
  • seriál "Tváře etiky"
  • webináře EK
  • termíny schůzek (plánovaný termín 4. 11. využít pouze přes skype v případě témat k aktuálnímu řešení, jinak pro osobní jednání přesunut na 18. 11.2019)
 • 5. listopadu - 17:00
  • projekt webináře EK - host Mirek Czadek, člen ICF ČR
  • rozhodnutí
  • role v projektu
  • první kroky
 • 18. listopadu - 14:30
  • příprava vystoupení na Členské schůzi: zpráva o činnosti za r. 2019, plán činnosti do 5/2020, vize profesní organizace-hodnoty ICF-vize EK-cíle EK
  • projekt Tváře etiky
  • projekt webináře EK
  • různé
 • 6. ledna 2020 - 17:00
  • projednání současné situace EK
  • formulace návrhů na řešení
  • jednomyslné přijetí návrhu na odstoupení z pozice člena EK všemi členy
  • nastavení konkrétních kroků pro realizaci uvedeného rozhodnutí

 • Termíny jednání v roce 2018:

  • 9. dubna – 15:00
   • představení A.Šatopletové, která podává kandidaturu do EK
   • příprava na Členskou schůzi 19.4. - co proběhlo a čemu je potřeba se věnovat
   • EPPOK – návrh EK pro členskou základnu je pokračovat s touto platformou i po fúzi EMCC Czech a ČAKO; sledovat obnovy certifikací
   • aktualizovat přijímací proces nových členů: obsah dotazníku, role EK, formální úpravy, podpora novým členům
   • zásady pro semináře a vzdělávací akce ICF ČR odsouhlaseny a předány Výboru k realizaci
   • EPPOK - změny po fúzi EMCC a ČAKO, žádost AIK
   • neplatné ICF certifikace – jaká je role EK?, jak postupovat?
  • 10. května - 12:00
   • první jednání v kompletním složení (volba předsedy)
   • rozdělení agend, zástupce vůči Globalu; nová agenda - certifikace
   • stanovisko k zástupcům Spolku ICF ČR v době do dovolení Výboru a KK
   • zástupci do EPPOKu
   • pro definování hlavních cílů a z toho plynoucích projektů je potřeba se soustředit na aktivity vyplývající z vize, poslání a zodpovědnosti EK
   • sumarizace principů pro projekty ICF ČR
   • Diskuzní klub v novém formátu
   • změna v přehledu výcviků akreditovaných ICF
   • oslovení koučů s neplatnými certifikacemi
  • 25. června – 14:00
   • podpora širšímu vedení Spolku (Converge 2019, příprava setkání se zástupci ICF Global, příprava mimořádné Členské schůze)
   • pravidla pro projekty zaštítěné ICF ČR
   • účast v projektových týmech v rámci spolupráce s Nadací Terezy Maxové
  • 8. října – 15:00
   • úkoly z minulého období
   • komunikace HK s novými členy
   • komunikace HK na sociálních sítích
   • Diskuzní klub - změna pro příští rok
   • update seznamu akr. tréninků na webu ICF
   • informace o projektu ve spolupráci s HK ČR
   • článek v prosincovém čísle časopisu Komora a pravidelná rubrika v r. 2019 tamtéž
   • nastavení spolupráce s novým Výborem
   • personápní obsazení EK po volbách
   • Etický seminář příští rok na jaře 2019
   • termíny jednání EK na rok 2019

   


  Termíny jednání v roce 2017:

  • 16. 1. 2017 – 15:00
   • připomínky  k připravované vzorové smlouvě pro kouče
   • diskuze a formulace odpovědi na dopis
   • komunikace s ICF Global ve věci zrušení členství 
   • možnosti spoluráce Komise a Výboru, způsoby podpory členům Výboru 
   • žádosti o přijetí do Spolku 
   • proces přijímání nových členů v návaznosti na platné Stanovy
  • 3. 4. 2017 – 15:00
  • 15. 5. 2017 – 15:00
  • 18. 9. 2017 – 15:00
   • příprava na seminář EPPOK 24. 10. 2017
   • rozhodnutí o zveřejnění informace ICF Global ve věci zrušení členství
   • workshop zaměřený na ICF etiku se přesouvá z 21. 9. 2017 na 18. 1. 2018
   • doplnění poštu členů Etické komise
   • činnost EK nasměrovat do konstruktivní osvětové spolupráce se všemi účastníky procesu koučování (nový projekt)
   • Etický průvodce podepsán Výborem, Kontrolní komisí zatím nikoli, regionální koordinátory nutno oslovit
   • trvá úkol projednat spolupráci s Koučinkportálem
  • 24. 10. 2017 – 12:00 (mimořádné jednání)
   • nasměrovat činnost Komise do konstruktivní osvětové spolupráce se včemi účastníky koučovacího procesu
   • posunout soustředění Komise do organizací a nabídnout naši znalost pro konzultace a podporu
   • příprava projektu
  • 4. 12. 2017 – 13:00

   


  Termíny jednání v roce 2016:

  • 11. 1. 2016
   • vyjádření k žádosti o součinnost MŠMT
   • komentář k připomínkám MŠMT k návrhu kvalifikačních požadavků typové pozice kouč zpracovaný pro NÚV
   • příprava na VH členů (17. 3.)
   • podklady pro jednání v rámci EPPOK (29. 1.)
  • 9. 5. 2016 – změna termínu: 22. 4. 2016
   • příprava semináře EPPOK 23. 6.
   • projednání možného parazitování na značce ICF
   • upozornění na údajné neoprávněné užití loga ACTP u kurzu pro kouče
   • diskuze k uveřejňování nepravdivých informací o ICF
  • 1. 8. 2016
   • plán a organizace práce ve volebním období 6/2016 – 5/2018
   • Diskuzní klub – charakter, téma, marketing
   • EPPOK a role ICF ČR ve vztahu k dalším profesním organizacím
   • podklady pro jednáni s Výborem
   • cenová politika ICF koučů a její zabezpečení
  • 24. 10. 2016
   • dopis pro AIK, projednání a formulace stanoviska
   • doporučení pro Výbor ICF ČR k žádostem o přijetí do Spolku
   • info o průběhu Členské schůze 18. 10.
   • v návaznosti na vyjádření ČS diskuze k návrhu prezidentů profesních organizací 
   • projednání stížnosti na neetické jednání profesionálního kouče
   • proces předávání informací z EPPOK
   • cíle činnosti EK, agendy a projekty jednotlivých členů

   


  Termíny jednání v roce 2015, vždy od 15:00 h:

  • 12. ledna – projednávaná témata:
   • cíle r. 2015
   • zajištění Diskuzního klubu nejen pro ICF kouče - viz kalendář akcí ICF ČR
   • otevřená, aktivní a efektivní komunikace a spolupráce s Radou ICF ČR
   • úpravy web stránek Komise pro etiku koučování
   • aktualizace stanov čl. 10 (Komise pro etiku koučování)
   • pravidla pro akce propagované na web stránkách spolku
   • podněty pro Radu ICF ČR
  • 13. dubna – projednávaná témata:
   • Diskuzní klub: letošní téma "Kouč – podnikatel"
   • příprava semináře EPPOK, který 1. 6. organizuje ICF ČR
   • obsah prezentace na VH
   • na žádost prezidentky projednání stanoviska k vystoupení v DTV
  • 13. července – změna 20. července – projednávaná témata:
   • zhodnocení – Diskuzní klub 13. 7. s tématem "Kouč – podnikatel" proběhl velmi úspěšně (příště hostem L. Zelingrová a J. Kunčar)
   • zhodnocení – seminář EPPOK organizovaný 1. června EK ICF ČR se setkal s velkým zájmem 
   • projednání žádosti Asociace integrativních koučů o uvedení na web ICF ČR mezi spřátelené organizace; zpracována odpověď
   • rozhodnutí o spolupráci s HK ČR – členové EK vstoupí do legislativní sekce a sekce vzdělávání
   • vyjádření k seznamu potenciálních sponzorů na akci 26. 11. 2015 ICF on Tour
  • 12. října – projednávaná témata:
   • EPPOK - spolupráce v rámci platformy, logo, úprava webu
   • forma nového EK na web stránkách ICF ČR
   • Diskuzní klub v r. 2016
   • oznámení o porušení etiky koučování členy ICF 
   • spolupráce s Radou ICF ČR a podpora listopadové konference
   • Hospodářská komora ČR a využití jejích nabídek
  • 30. listopadu – projednávaná témata:
   1. Stanovisko k pravidlům seminářů EPPOK
    • Principiálně platí:
     • co nejméně pravidel, vše je ve vývoji, proto omezení minimalizovat
     • na semináři se prezentuje EPPOK, nikoli jednotlivé profesní organizace
     • každá profesní organizace pořádá seminář 1x ročně
    • Navrhujeme, aby se zástupci profesních organizací v EPPOKu shodli na tématu, místu a času konání semináře a přihlásily se k povinnosti pozvánku včas rozeslat do své členské základny
    • Vše ostatní, to je průběh, personální zajištění, organizace … je na profesní organizaci pořádající seminář
   2. Vyjádření k tématu semináře EMCC, které proběhne 11. 1. od 17.00 h
    • Bez připomínek, téma se jeví jako zajímavé
    • Vzhledem k termínu konání semináře, který proběhne dříve, než je plánována další schůzka EPPOKu, vyjádření k tématu zašle Kamil všem na vědomí e-mailem ihned
   3. Logo
    • Opakovaně EK ICF ČR souhlasně s Radou ICF ČR vyjadřuje nesouhlas s použitím navrženého loga
    • ICF ČR doporučuje vytvořit logo z písmen EPPOK, aby co nejrychleji vešlo ve známost odborné i laické veřejnosti
   4. Návrh EMCC a ČAKO k vyčlenění prezidentů z EPPOKu
    • stanovisko EK:
     • etika je to, co profesní organizace spojuje, témata spolupráce mohou být jakákoli
     • ICF ČR chce být členem orgánu, co má smysl;
      pro ICF ČR spojení EPPOK smysl má, další orgány nechce
    • původní myšlenka Marty – iniciátora k založení EPPOK:
     • pojďme vytvořit platformu, kterou bychom ovlivňovali nejen kouče, ale i veřejnost;
     • ICF ČR se domnívá, že k ovlivňování veřejnosti prostřednictvím EPPOK čas nadešel
    • návrh:
     • zajistit správce webu EPPOK nezávislého na jakékoli profesní organizaci koučů

  Další informace:

  Vize, statut a poslání

  Poradna EK

  Časté dotazy

  Etický kodex

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení