Etický kodex ICF

Klíčové hodnoty Mezinárodní federace koučů a etické standardy chování.

Etický kodex

Etický kodex ICF 2019

Etický kodex – CZ  Code of Ethics – EN 
 
Další informace najdete na webu coachfederaton.orgEtický kodex

Etický kodex ICF se skládá z pěti hlavních částí:
1. Úvod
2. Klíčové definice
3. Klíčové hodnoty a etické principy ICF
4. Etické zásady/standardy
5. Slib


1. Úvod

Etický kodex ICF popisuje klíčové hodnoty Mezinárodní federace koučů (Klíčové hodnoty ICF) a etické principy a etické standardy chování pro všechny ICF Professionals (viz. definice). Naplňování těchto etických standardů chování ICF je první z klíčových kompetencí kouče ICF (Klíčové kompetence ICF). To znamená: „Řídí se etickou praxí: chápe a důsledně používá etiku koučování a koučovací standardy.“
Etický kodex ICF slouží k udržování integrity ICF a celosvětové koučovací profese tím, že:

• nastavuje standardy chování shodné s klíčovými hodnotami ICF a s etickými principy,

• je průvodcem pro etickou reflexi, vzdělávání a rozhodování,

• posuzuje a zachovává koučovací standardy ICF pomocí Postupu pro revizi etického chování ICF,

• poskytuje základ pro etický trénink ICF a akreditované programy ICF.

Etický kodex ICF se uplatňuje tam, kde ICF Professionals reprezentují sami sebe v jakékoli interakci související s koučováním. A nezáleží na tom, zda již vznikl koučovací vztah (viz. definice). Tento kodex vyjadřuje etické závazky ICF Professionals, kteří vystupují ve svých různých rolích jako koučové, supervizoři, mentoři, trenéři nebo studenti koučinku v tréninku, nebo pracují ve vedoucí roli ICF či jako podpůrný personál (viz. definice).
Ačkoli Postup revize etického chování ICF se týká pouze ICF Professionals, stejně tak jako slib, jsou zaměstnanci ICF také zavázáni k etickému chování a ke klíčovým hodnotám a etickým principům, které jsou oporou etického kodexu ICF.
Výzva pracovat eticky spočívá v tom, že členové se nevyhnutelně dostanou do situací, které vyžadují reakce na neočekávaná témata, řešení dilemat a problémů. Etický kodex má pomoci lidem, na které se vztahuje tím, že jim ukazuje rozličné etické faktory, které je třeba brát v úvahu a pomáhá identifikovat alternativní způsoby, jak dosáhnout etického chování.
ICF Professionals, kteří přijmou Etický kodex, se snaží být etičtí, i když to zahrnuje nelehká rozhodnutí a odvážné chování.


2. Klíčové definice

• „Klient”- jednotlivec nebo tým/skupina, která je koučována, kouč, který je mentorován nebo supervizován nebo kouč či student koučinku v tréninku.

• „Koučování” – partnerství s klientem v myšlenky podněcujícím a tvořivém procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.

• „Koučovací vztah“ – vztah, který je ustanoven ICF Professional a klientem (klienty) / sponzorem (sponzory) na základě dohody nebo smlouvy, která definuje zodpovědnosti a očekávání každé ze stran.

• „Kodex“ – Etický kodex ICF

• „Zachování mlčenlivosti“ – ochrana jakýchkoli informací získaných okolo koučovacího procesu, pokud není domluven souhlas se sdílením.

• „Konflikt zájmů“ – situace, v níž je odborník ICF zapojen ve více zájmech, a kde služba jednomu zájmu by mohla jít proti jinému. Tím může být zájem finanční, osobní či jiný.

• „Rovnost“ – situace, ve které všichni lidé zažívají inkluzi, přístup ke zdrojům a příležitostem nezávisle na jejich rase, etniku, národnostní identitě, barvě, sexuální orientaci, genderové identitě, věku, vyznání, imigračnímu statutu, mentálním či fyzickém postižení a dalších oblastech lidské rozdílnosti.

• „ICF Professional“ – jednotlivci, kteří reprezentují sebe, jakožto členy ICF nebo držitele certifikátu ICF v rolích, které zahrnují, ale nejsou omezeny na kouč, supervizor, mentor, kouč trenér a student koučinku.

•  „Zaměstnanec ICF“ – podpůrný personál ICF, který je najat organizující společností, která poskytuje profesionální management a administrativní služby jménem ICF.

• „Interní kouč“ – jednotlivec, který je zaměstnán uvnitř organizace a koučuje zaměstnance organizace buď na částečný či plný úvazek.

• „Objednavatel“ – entita (včetně jejích reprezentantů, která platí anebo zařizuje nebo definuje, jaké koučovací služby mají být poskytnuty.

• „Podpůrní pracovníci“ – lidé, kteří pracují pro ICF Professionals na podpoře jejich klientů.

• „Systémová rovnost“ – genderová rovnost, rasová rovnost a jiné formy rovnosti, které jsou institucionalizované v etice, klíčových hodnotách, politice, struktuře a kultuře komunit, organizací, národů a společnosti.


3. Klíčové hodnoty ICF a etické principy

Etický kodex ICF stojí na Klíčových hodnotách ICF a na akcích, které z nich vycházejí. Všechny hodnoty jsou ve stejné míře důležité a jedna druhou podporují. Tyto hodnoty mají velké ambice a měly by být používány jako způsob, jak chápat a interpretovat standardy. Od všech ICF Professionals se očekává, že budou ukazovat a propagovat tyto hodnoty ve všech svých interakcích.


4. Etické standardy

Na profesionální aktivity ICF Professionals se vztahují tyto etické standardy:

Sekce I – Odpovědnost vůči klientům

Jako ICF Professional:

1. Vysvětluji a starám se o to, aby můj klient (klienti) a objednavatel/(é) před úvodní schůzkou chápali povahu a potenciální hodnotu koučinku, povahu a omezení vyplývající ze zachování mlčenlivosti, finanční uspořádání a jakékoli další podmínky koučovací dohody.

2. Ještě před zahájením služeb vytvářím se svým klientem (klienty) a objednavatelem/i dohodu/kontrakt, který se týká rolí, odpovědností a práv všech zúčastněných stran.

3. Udržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi stranami tak, jak je dohodnuto. Jsem si vědom a souhlasím s tím, že se budu řídit všemi příslušnými zákony, které se týkají osobních dat a komunikace.

4. Je mi jasné, jak se v průběhu všech koučovacích interakcí budou předávat informace mezi všemi zúčastněnými stranami.

5. Mám s klienty i objednavateli či zájmovými stranami vyjasněné podmínky, za kterých informace nemohou zůstat důvěrné (např. nelegální činnost, pokud to vyžaduje zákon na základě platného soudního příkazu nebo předvolání, bezprostředně hrozící či pravděpodobné nebezpečí ohrožení sebe nebo ostatních atp.). Tam, kde je přiměřený důvod se domnívat, že se jedná o některou z výše zmíněných okolností, budu muset informovat příslušné úřady.

6. Když pracuji jako interní kouč, pracuji s konflikty zájmů nebo potenciálními konflikty zájmů mezi mými klienty koučování a objednavatelem/i prostřednictvím koučovací dohody a následných rozhovorů. To by mělo zahrnovat řešení organizačních rolí, odpovědností, vztahů, záznamů, zachování mlčenlivosti a dalších požadavků na zprávu.

7. Uchovávám, ukládám a zbavuji se jakýchkoli záznamů včetně elektronických souborů a komunikace, které byly vytvořeny v průběhu mých profesionálních interakcí způsobem, který zaručuje zachování mlčenlivosti, bezpečí a soukromí a který se shoduje se všemi příslušnými zákony a dohodami. Dále se snažím, abych dostatečně využíval objevující se a rostoucí technologické vývojové trendy, které se v koučovacích službách používají (technologicky podporované koučovací služby) a abych věděl, jaké etické standardy se na ně vztahují.

8. Pozorně sleduji známky toho, že by mohlo dojít ke změně hodnoty získávané z koučovacího vztahu. Pokud k tomu dojde, udělám změnu ve vztahu nebo podpořím klienta (klienty)/objednavatele, aby si našli jiného kouče, hledali jiného odborníka nebo použili jiné zdroje.

9. Respektuji právo všech stran ukončit koučovací vztah v jakémkoli bodě či z jakéhokoli důvodu v průběhu koučovacího procesu v souladu s ustanoveními dohody.

10. Jsem obezřetný, co se týče důsledků toho, mít více kontraktů a vztahů se stejným klientem (klienty) a objednavateli najednou, abych se vyhnul situacím týkajících se konfliktu zájmů.

11. Jsem si vědom a aktivně se starám o jakékoli rozdílnosti v hierarchii či statutu mezi mnou a klientem, které mohou být způsobeny kulturními, vztahovými, psychologickými či kontextuálními důvody.

12. Přiznávám svým klientům potenciální obdržení kompenzace nebo jiných benefitů, které bych mohl získat tím, že doporučím svého klienta třetí straně.

13. V jakémkoli vztahu zajišťuji konzistentní kvalitu koučování bez ohledu na množství či formu smluvené kompenzace.

Sekce II – Odpovědnost k praxi a výkonu

Jako ICF Professional:

14. Při všech svých interakcích se držím Etického kodexu ICF. Pokud si uvědomím možné porušení kodexu u sebe samotného nebo rozpoznám neetické chování u jiného ICF Professional, s respektem toto téma otevřu s těmi, kterých se týká. Pokud se tímto věc nevyřeší, postoupím ji k řešení formální autoritě (např. ICF Global).

15. Vyžaduji dodržování Etického kodexu ICF od všech podpůrných pracovníků.

16. Zavazuji se k vynikající kvalitě skrze pokračující osobní, profesní a etický rozvoj.

17. Rozpoznám svá osobní omezení nebo okolnosti, které mohou zhoršit, být v konfliktu nebo rušit můj koučovací výkon nebo mé profesionální koučovací vztahy. Najdu si podporu, abych se mohl rozhodnou, jaký krok udělat a pokud to bude nutné, rychle si najdu odpovídající profesionální vedení. To může zahrnovat i pozastavení či ukončení mého koučovacího vztahu (vztahů).

18. Vyřeším jakýkoli konflikt zájmů nebo potenciální konflikt zájmů probráním problému s příslušnými stranami, najdu profesionální podporu nebo dočasně pozastavím či ukončím profesionální vztah.

19. Zachovám soukromí členů ICF a použiji informace s kontakty členů ICF (emailové adresy, telefonní čísla apod.) pouze pokud to bude schválené ICF.

Sekce III – Odpovědnost k profesionalitě

Jako ICF Professional:

20. Přesně identifikuji své koučovací kvalifikace, svoji úroveň koučovací kompetence, odbornost, zkušenosti, tréninky, certifikace a certifikáty ICF.

21. V mluveném i psaném projevu se ohledně toho, co nabízím jako ICF Professional, co nabízí ICF, koučovací profese i ohledně potenciálu a hodnoty koučování vyjadřuji pravdivě a přesně.

22. Komunikuji a vytvářím uvědomění, týkající se etických zodpovědností nastavených tímto kodexem směrem k těm, kteří potřebují být informováni.

23. Jsem zodpovědný za uvědomování si a nastavování jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí interakce, ať už fyzické či jiné.

24. Nejsem součástí jakýchkoli sexuálních či romantických interakcí s klientem (klienty) nebo objednavatelem. Vždy si budu vědom úrovně intimity vhodné pro daný vztah. Učiním potřebné kroky k řešení problému nebo zruším koučovací vztah.

Sekce IV – Odpovědnost ke společnosti

Jako ICF Professional:


25. Vyhýbám se diskriminaci tím, že se ve všech aktivitách a postupech držím férovosti a rovnosti a zároveň respektuji místní pravidla a kulturní praktiky. To se týká diskriminace na základě věku, rasy, vyjádření pohlaví, etnika, sexuální orientace, náboženství, národnosti, zdravotního postižení či vojenského statutu, ale i dalších.

26. Uznávám a mám v úctě vklad a intelektuální vlastnictví druhých, za vlastní vydávám pouze mé vlastní materiály. Beru na vědomí, že porušení tohoto standardu může vést k nároku třetí osoby na právní náhradu.

27. Jsem čestný a své výzkumy vedu a zaznamenávám v rámci uznávaných vědeckých standardů, příslušných pravidel pro dané téma a hranic mé kompetence.

28. Jsem si vědom svého vlivu na společnost i vlivu svých klientů. Držím se filozofie „konání dobra“ oproti „vyhýbání se zlému“.


5. Etický slib ICF Professional

Jako ICF Professional, v souladu se Standardy Etického kodexu ICF, beru na vědomí a souhlasím s tím, že budu dodržovat své etické i právní závazky ke svým koučovaným klientům, objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti.
Pokud poruším jakoukoli část Etického kodexu ICF, souhlasím s tím, že mě za to ICF může, na základě svého výhradního uvážení, povolat k zodpovědnosti. Dále souhlasím s tím, že moje zodpovědnost k ICF za jakékoli porušení může zahrnovat sankce, jako například povinný dodatečný koučovací trénink nebo jiné vzdělávání, nebo ztrátu mého členství v ICF a/ nebo mé ICF certifikace.
 


Přijato Celosvětovou správní radou ICF (ICF Global Board of Directors) v září 2019.