Kompetence profesionálního koučování ICF

Základní kompetence prefesionálního ICF koučování 2008

Další informace najdete na webu coachfederation.org


A. Základy 


1.    Řídí se etickou praxí

 

Definice: Chápe a důsledně používá etiku koučování a koučovací standardy. 

 1. V interakci s klienty, objednavateli a příslušnými investory zachovává osobní integritu a poctivost.

 2. Je citlivý k identitě klientů, jejich prostředí, zkušenostem, hodnotám a přesvědčení.

 3. Mluví způsobem, který je vhodný a který respektuje klienty, objednavatele a příslušné investory.

 4. Drží se Etického kodexu ICF a dodržuje Klíčové hodnoty.

 5. Co se týče informací od klienta, zachovává mlčenlivost na základě dohod s investory a v souladu s příslušnými zákony.

 6. Zachovává rozdíly mezi koučováním, poradenstvím, psychoterapií a jinými podpůrnými profesemi.

 7. Pokud to je třeba, odkazuje klienty na jiné profesionály v oblasti podpory. 

 

 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (coaching mindset)


Definice: Vytváří a udržuje nastavení mysli, které je otevřené, zvídavé, pružné a zaměřené na klienta. 

 1. Je si vědom toho, že klienti jsou zodpovědní za své volby.

 2. Jako kouč se nadále vzdělává a rozvíjí.

 3. Rozvíjí neustále pokračující reflektivní praxi, aby zlepšoval své koučování.

 4. Je si vědomý a zůstává otevřený vlivu situace a kultury jak na sebe, tak na druhé.

 5. V zájmu klientů používá sebeuvědomění a vlastní intuici.

 6. Vytváří si a zachovává schopnost usměrňovat své emoce.

 7. Na sezení se připravuje mentálně i emočně.

 8. Pokud je to třeba, hledá pomoc ve vnějších zdrojích. 


B. Spoluvytváření vztahu 


3. Nastavuje a dodržuje dohody


Definice: Ve spolupráci s klienty a příslušnými investory vytváří jasné dohody/kontrakty ohledně koučovacího vztahu, procesu, plánů a cílů. Nastavuje dohody jak pro celý koučovací závazek, tak pro jednotlivá koučovací sezení. 

 1. Klientovi a příslušným investorům vysvětluje co je a co není koučink a popisuje jeho proces.

 2. Dosahuje dohody ohledně toho co je a co není ve vztahu vhodné, co je a co není nabízeno a vyjasňuje zodpovědnosti klienta i příslušných investorů.

 3. Dosahuje dohody o pravidlech a specifických podmínkách koučovacího vztahu jako jsou logistika, cena, plánování, trvání, ukončení, zachování mlčenlivosti a zapojení dalších osob.

 4. Ve spolupráci s klientem a příslušnými investory nastavuje celkový koučovací plán a cíle.

 5. Ve spolupráci s klientem se rozhoduje o kompatibilitě klienta a kouče.

 6. Ve spolupráci s klientem identifikuje či potvrzuje, čeho chtějí v sezení dosáhnout.

 7. Ve spolupráci s klientem definuje, co klient věří, že je třeba dosáhnout nebo vyřešit, aby při sezení dosáhli to, čeho chtějí dosáhnout.

 8.  Ve spolupráci s klientem definuje nebo znovupotvrzuje měřítka úspěchu toho, čeho chce klient dosáhnout v průběhu koučovacího závazku a jednotlivých sezení.

 9. Ve spolupráci s klientem nastavuje čas a zaměření daného sezení.

 10. Pokud klient nenaznačí něco jiného, pokračuje v koučování směrem k žádoucím výsledkům klienta.

 11. Ve spolupráci s klientem ukončí koučovací vztah způsobem, který ctí danou zkušenost. 


4. Buduje důvěru a bezpečí


Definice: Ve spolupráci s klientem vytváří bezpečné a podpůrné prostředí, které klientovi umožňuje svobodně se vyjadřovat. Zachovává vztah vzájemného respektu a důvěry. 

 1. Snaží se o porozumění klientovi v jeho situaci, která může zahrnovat identitu, prostředí, zkušenosti, hodnoty a přesvědčení.

 2. Projevuje respekt k identitě klienta, jeho vnímání, stylu i jazyku a své koučování přizpůsobuje klientovi.

 3. Uznává a respektuje to, jak klient vyjadřuje své pocity, vnímání, obavy, přesvědčení a návrhy.

 4. Ukazuje klientovi podporu, empatii a svůj zájem o něho.

 5. Uznává a podporuje u klienta vyjadřování pocitů, vnímání, obav, přesvědčení a návrhů.

 6. Projevuje otevřenost a transparentnost jako způsob, jak ukázat zranitelnost a budovat s klientem důvěru.


5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče)


Definice: S klientem je naplno vědomý a přítomný, užívá styl, který je otevřený, pružný, uzemněný a jistý. 

 1. Zůstává soustředěný, pozorující, empatický a reaguje na klienta.

 2. Během koučovacího procesu projevuje zvědavost.

 3. Ovládá své emoce, aby zůstal s klientem v pozici kouče (přítomen).

 4. Jestliže pracuje v průběhu koučovacího procesu se silnými emocemi klienta, projevuje se jistě.

 5. Je pro něj v pořádku pracovat v prostoru nevědění.

 6. Vytváří a umožňuje prostor pro ticho, pauzu či reflexi.


C. Efektivní komunikace


6. Aktivní naslouchání


Definice: Zaměřuje se na to, co klient říká i neříká, aby plně porozuměl tomu, co je sdělováno v kontextu klientových systémů a aby mohl podpořit sebevyjadřování klienta. 

 1. Zvažuje kontext, identitu, prostředí, zkušenosti, hodnoty a přesvědčení klienta, aby zvýšil své porozumění tomu, co klient sděluje.

 2. Reflektuje nebo shrnuje to, co klient sděluje, aby se ujistil, že je mu to jasné a že tomu rozumí.

 3. Pozná a dotazuje se, když má pocit, že je toho ještě více, než to, co klient sděluje.

 4. Všímá si, bere na vědomí a prozkoumává klientovy emoce, změny energie, neverbální náznaky a jiné chování.

 5. Integruje slova klienta, tón hlasu a mluvu těla, aby rozpoznal plný význam toho, co je sdělováno.

 6. Všímá si trendů v chování klienta a emocí napříč sezeními, aby rozpoznal různá témata a vzorce.


7. Probouzí uvědomění


Definice: Facilituje klientův vhled a učení pomocí nástrojů a technik jako například silné otázky, ticho, metafory nebo analogie. 

 1. Při rozhodování o tom, co bude nejužitečnější, bere v úvahu zkušenost klienta.

 2. Jako způsob probudit uvědomění a získat vhled používá směrem ke klientovi různé výzvy.

 3. Pokládá klientovi otázky týkající se jeho způsobu myšlení, hodnot, potřeb, chtění a přesvědčení.

 4. Pokládá otázky, které klientovi pomohou zkoumat danou věc za rámec současného myšlení.

 5. Vyzývá klienta, aby sdělil více k jeho zkušenosti v dané chvíli.

 6. Všímá si toho, co funguje a podporuje klientův proces. 

7. Přizpůsobuje svůj přístup ke koučování na základě klientových potřeb. 

8. Pomáhá klientovi identifikovat faktory, které ovlivňují jeho současné i budoucí vzorce chování, myšlení a emocí. 

9. Vyzývá klienta, aby vytvářel nápady, ohledně toho, jak se může posunout kupředu a co je ochotný nebo schopný udělat. 

10. Podporuje klienta v tom, aby změnil rámec svého pohledu na věc. 

11. Sděluje svá pozorování, vhledy a pocity bez jakékoli náklonnosti, tak, aby měly potenciál vytvořit pro klienta nové uvědomění.  

 

D. Kultivace učení a růstu  


8. Facilituje klientův růst 


Definice: Spolupracuje s klientem na transformaci poznatků a vhledů do akcí. Podporuje klientovu samostatnost v koučovacím procesu. 

1.    Spolupracuje s klientem na integraci nových uvědomění, vhledů nebo poznatků do jeho pohledu na svět a jeho chování. 

2.    Spolupracuje s klientem na vytváření cílů, akcí a měřítek zodpovědnosti, které integrují a rozšiřují nové poznatky. 

3.    Uznává a podporuje samostatnost klienta při vytváření cílů, akčních plánů a postupů týkajících se odpovědnosti. 

4.    Podporuje klienta v identifikaci možných výsledků nebo poznatků z určených akčních kroků.

5.    Vyzývá klienta, aby zvážil, jak se posunout kupředu, včetně zdrojů, podpory a potenciálních překážek.

6.    Spolupracuje s klientem na shrnutí poznatků a vhledů v rámci sezení nebo mezi sezeními.

7.    Oslavuje klientovy pokroky a úspěchy.

8.    Spolupracuje s klientem na ukončení sezení.