Elektronické hlasování (Per Rollam)

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Co je hlasování Per Rollam?

Avatar
Jan Novák

Co je hlasování Per Rollam? Čím se liší od osobního hlasování na členské schůzi?

Zde položte dotaz
Avatar
Zrušit
1 Odpovědět
0
Avatar
Jan Novák
Nejlepší odpověď

PER ROLLAM je písemné hlasování mimo svolanou členskou schůzi. Tj. členská schůze se pro účel hlasování nesvolává a nekoná! Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Způsobem per rollam lze hlasovat tak, že členové obdrží v písemné (elektronické) formě návrh usnesení a poklady potřebné pro přijetí usnesení (nebo info, kde se s nimi mohou seznámit – ideálně na webu). Na návrhu vyznačí své hlasování a návrh vrátí zpět v uvedené lhůtě, která dle stanov spolku činí 30 dní, není-li stanovena delší lhůta pro hlasování. Pokud v uvedené lhůtě nehlasuje, má se za to, že člen s návrhem nesouhlasí. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné datum doručení návrhu členovi (ne kdy jej skutečně převzal, ale kdy byl návrh dodán do sféry příjemce).

K přijetí rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny hlasů všech členů spolku (všech, tj. nikoliv pouze těch, kteří se zúčastní hlasování).

Pro doručení návrhu usnesení i pro odevzdání hlasování lze zvolit jakoukoliv písemnou formu, tj. také tu elektronickou (e-mailem nebo pomocí aplikace/webu, který umí identifikovat hlasujícího). Doručovat lze také pouhým vhozením do domovní schránky nebo zveřejněním na webových stránkách (doporučujeme však zároveň z webu odeslat notifikační zprávu).


Pokud výsledek rozhodování je doručován soudu, např. z důvodu hlasování o volbě statutárního nebo kontrolního orgánu, pak se soudu doloží pouze čestné prohlášení statutárního orgánu o tom, že bylo doručeno vhozením do poštovní schránky, e-mailem, uveřejněním na webových stránkách, nebo kombinací těchto způsobů. Soudu také doložíte návrh rozeslaného usnesení, nikoliv jednotlivé hlasovací listy, které jste od členů obdrželi.  

Statutární orgán spolku (Výbor) známí členům spolku v písemné (tj. také v elektronické) formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Oznámení lze učinit např. prostřednictvím webových stránek spolku.

Avatar
Zrušit