Elektronické hlasování (Per Rollam)

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Jak je hlasování Per Rollam zakotveno ve stanovách spolku?

Avatar
Jan Novák

Jak je hlasování Per Rollam ošetřeno ve stanovách spolku, aby bylo legislativně využitelné i mimo výjimečný stav během Covid pandemie?

Avatar
Zrušit
1 Odpovědět
0
Avatar
Jan Novák
Nejlepší odpověď

Jedná se o odstavec 12.2.12 Stanov, platných od 1.5. 2023.


Hlasování Per rollam

Mimo zasedání členské schůze může být o všech návrzích a schvalování týkajících se agendy Spolku, včetně změny stanov, (dále jen “hlasování”) hlasováno způsobem Per rollam - e-mailem či prostřednictvím specializované online hlasovací aplikace - na základě výzvy Výboru zaslané členům emailem.

Výzva k zahájení hlasování Per rollam musí být zaslána emailem všem členům Spolku a musí obsahovat 

stručnou charakteristiku předmětu hlasování,

kopii či odkaz na kopii dokumentů, jejichž posouzení je předmětem hlasování, pokud je hlasování prováděno emailem,  

nebo, pokud je hlasování prováděno prostřednictvím aplikace, unikátní odkaz do online hlasovací aplikace. V aplikaci budou dostupné k náhledu či stažení kopie dokumentů, jejichž posouzení je předmětem hlasování,

počáteční a koncové datum období, během kterého lze hlasovat,

základní informace o způsobu hlasování,

kontaktní údaje pro zaslání doplňujících dotazů k hlasování.

Lhůta k hlasování člena nesmí být kratší než 30 dnů ode dne odeslání výzvy k hlasování. Jestliže člen nehlasoval ve lhůtě k tomu určené, platí, že se zdržel hlasování o navrženém usnesení. 

Usnesení, o němž členská schůze hlasovala způsobem Per rollam, je přijato, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina členů Spolku.

Usnesení členské schůze přijatá způsobem Per rollam vyhotoví Výbor do třiceti dnů ode dne skončení lhůty pro hlasování. Usnesení podepisuje Prezident. Výbor sdělí výsledek hlasování, popř. též přijatá usnesení všem členům spolku e-mailem.


Avatar
Zrušit