Stanovy spolku ICF ČR / International Coaching Federation Czech Republic 

1. Vznik Spolku 

1.1. ICF ČR / International Coaching Federation Czech Republic, vznikla dne 24. února 2006 registrací Ministerstvem vnitra České republiky ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, se považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 

2. Název 

2.1. Název Spolku je ICF ČR / International Coaching Federation Czech Republic, z. s. (dále jen „Spolek“). 

3. Sídlo 

3.1. Sídlem Spolku je Praha. 

4. Stanovy 

4.1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

5. Cíl a poslání Spolku 

5.1. Spolek je nezávislou neziskovou organizací postavenou na individuálním členství jednotlivců, kteří praktikují, učí a zajímají se o profesionální koučování. 

5.2. Cílem a posláním Spolku je: 

- zvyšovat koučovací kompetence a profesionalitu svých členů; - budovat, podporovat a zachovávat integritu koučování jako profese; 

- poskytovat platformu, jejímž prostřednictvím členové mohou spoluvytvářet, sdílet a dozvídat se o společných projektech, které pomáhají naplňovat vizi Spolku; 

- poskytovat platformu, jejímž prostřednictvím mohou členové diskutovat, sdílet a rozvíjet profesionální záležitosti; 

- poskytnout členům možnost spolupracovat při poskytování zdrojů a řešení pro své klienty. 

5.3. Spolek působí na celém území České republiky, přičemž může spolupracovat se všemi subjekty, které mají obdobné cíle a poslání, včetně subjektů zahraničních.


6. Hlavní činnost Spolku 

6.1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním a vizí, cíli a standardy ICF Global. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

6.2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy. 

6.3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

- informování svých členů a veřejnosti o etických a profesních standardech a certifikačních procesech ICF Global; 

- vytváření obrazu profesionálního kouče a procesu koučování na úrovni společnosti, trhu a profesní komunity; 

- poskytování profesní podpory pro růst jednotlivých koučů a komunity koučů rozvojem a pořádáním programů a vzdělávacích akcí, výměnou zkušeností, mentoringem a vzájemnou supervizí, pořádáním konferencí, fór, vydáváním odborných publikací; 

- propagace koučinku a koučování jako efektivního nástroje pro zvyšování výkonnosti, osobního a organizačního rozvoje, a to formou PR, marketingových kampaní a průzkumů, vše v souladu s pravidly a standardy ICF Global a v součinnosti s regionálními ICF organizacemi; 

- zastupování zájmů ICF koučů jako profese při jednání s orgány státní správy a samosprávy a vůči veřejnosti; 

- zveřejňování seznamu ICF koučů, kteří jsou členy Spolku, a kteří se zveřejněním souhlasí, na internetových stránkách Spolku v tzv. „Registru koučů“. 

7. Vedlejší činnost Spolku 

7.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

7.2. Spolek bude jako vedlejší činnost vykonávat následující předměty podnikání: Živnost volná: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.


8. Členství 

8.1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 

8.2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která: 

- je starší 18 let; 

- je bezúhonná; 

- souhlasí se stanovami a dalšími závaznými vnitřními předpisy Spolku, posláním, cíli a etickými principy Spolku; 

- je členem ICF Global, s příslušností k české pobočce ICF (ICF ČR). 

8.3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

8.4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě přihláškou obsahující: 

- výslovný souhlas se stanovami, posláním a cíli Spolku; 

- prohlášení žadatele, že se seznámil s etickými standardy ICF a aktuální dokumentací ICF a zavazuje se tyto dodržovat; 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti. 

Žádost bude podána současně prostřednictvím internetových stránek pro žádost o členství na stránkách ICF Global, a to spolu se žádostí o zařazení k ICF ČR. 

8.5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

- dobrovolným vystoupením člena, resp. doručením písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné pozdější datum; 

- uplynutím období, na které je uhrazen členský poplatek (nebyl-li uhrazen na další období); 

- úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

- vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním hrubě porušuje cíle, poslání Spolku a členské povinnosti stanovené těmito stanovami; nebo pro pravomocné odsouzení za úmyslně spáchaný trestný čin; 

- zánikem Spolku; 

- rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ; 

- ukončením členství v ICF Global. 

8.6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.


9. Práva a povinnosti člena 

9.1. Každý člen Spolku má právo: 

- podílet se na činnosti Spolku; 

- být pravidelně informován o dění ve Spolku; 

- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy k orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době; 

- navrhovat vytvoření projektové skupiny; 

- volit do orgánů Spolku; 

- být volen do orgánů Spolku, splňuje-li stanovené podmínky, vč. bezúhonnosti; 

- být uveden v Registru koučů na webu Spolku; 

- zúčastnit se Členské schůze; 

- předkládat návrhy Členské schůzi a vyjadřovat se k jejímu jednání; - hlasovat, volit a být volen; 

- účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku; - navrhnout svolání Členské schůze za podmínek uvedených v § 248 odst (2); 

- požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení Členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Spolku; 

- vystoupit ze Spolku. 

9.2. Každý člen Spolku má povinnost: 

- dodržovat etické zásady člena ICF podle Etického kodexu a principů ICF Global; 

- platit členské příspěvky v ICF Global a Spolku; 

- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; - dodržovat stanovy Spolku a další závazné vnitřní předpisy Spolku; - aktivně se podílet na činnosti Spolku; 

- pravidelně se informovat o dění ve Spolku; 

- pravidelně se seznamovat s dokumenty vydanými Spolkem a ICF Global, včetně změn a doplnění Etického kodexu, cílů a vizí Spolku a ICF Global a podmínek pro certifikaci. 

10. Členské příspěvky 

10.1. Výši, splatnost, zavedení nebo zrušení členského příspěvku pro Spolek za individuální členství určí Členská schůze. 

11. Seznam členů 

11.1. Spolek vede seznam členů, a to v souladu s GDPR. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 

- Jméno a příjmení

- Bydliště 

- Datum narození 

- Telefonní číslo 

- E-mail 

- Obchodní firma a IČ, pokud člen provozuje profesionální koučink jako OSVČ. V případě jakékoli změny těchto údajů je člen povinen Spolek bez zbytečného odkladu informovat. 

11.2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

11.3. Seznam členů je neveřejný. 

12. Orgány Spolku 

12.1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

- Členská schůze 

- Výbor 

12.2. Členská schůze 

12.2.1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. 

12.2.2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí a odvolává Výbor a hodnotí jeho práci. Přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží: 

- určit hlavní zaměření činnosti Spolku; 

- rozhodovat o změně stanov; 

- schvalovat účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období; 

- schvalovat návrh rozpočtu a pravidel hospodaření Spolku předložený Výborem; 

- rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti; - volit a odvolávat členy Výboru; 

- hodnotit činnost pracovních skupin Spolku; 

- volit auditora za účelem ověření účetní závěrky; 

- rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací, jmenovat likvidátora, schválit konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku; 

- rozhodnout o přeměně Spolku. 

12.2.3. Členskou schůzi svolává k zasedání Výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá zasedání Členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

12.2.4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání Členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na Internetových stránkách Spolku a současně ji zašle členům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání Členské schůze. Pozvánka obsahuje alespoň: 

a) název a sídlo Spolku, 

b) místo a dobu zahájení Členské schůze; místo a doba zahájení Členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

c) program Členské schůze a 

d) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu Členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 

12.2.5. Kdo zasedání Členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí Spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle čl. 12.2.3. stanov, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

12.2.6. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

12.2.7. Je přípustné, aby člen Spolku zmocnil jiného člena Spolku k jeho zastupování na Členské schůzi. Tím nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. 

12.2.8. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý řádný člen Spolku má jeden hlas. Na Členské schůzi se hlasuje veřejně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést Členská schůze. 

12.2.9. Jednání Členské schůze zahájí Prezident, nebo jiný člen Výboru pověřený Výborem. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, zapisovatele a skrutátora. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. 

12.2.10.Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze zajistí do třiceti dnů od jejího ukončení zapisovatel zvolený Členskou schůzí. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen

spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle Spolku. 

12.2.11. Náhradní zasedání Členské schůze. 

12.2.11.1. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. 

12.2.11.2. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného. 

12.2.12. Rozhodování Per-rollam. Při mimořádných okolnostech lze o návrzích Výboru hlasovat per rollam. Hlasování per rollam bude využíváno v situacích, kdy je třeba neodkladně projednat akutní záležitost a není aktuálně možné, aby se uskutečnilo zasedání Členské schůze. Návrh rozhodnutí musí být zaslán v písemné podobě všem členům Spolku, včetně kopií veškerých dokumentů, jejichž posouzení je předmětem navrženého rozhodnutí, a vzoru kladného/negativního rozhodnutí člena. Lhůta k doručení rozhodnutí člena nesmí být kratší než 30 dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí všem členům a musí být uvedena v návrhu. Takové rozhodnutí je považováno za rozhodnutí Členské schůze pouze v případě kladného vyjádření nadpoloviční většiny členů Spolku. 

12.3. Výbor a Prezident 


12.3.1. Obecná ustanovení 

12.3.1.1. Statutárním orgánem Spolku je Výbor. Výbor řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Výbor plní usnesení Členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Zaujímá vedoucí postavení při dosahování cílů deklarovaných organizací. 

12.3.1.2. Výbor má pět členů. Členy Výboru jsou: Prezident, Viceprezident pro členství, Viceprezident pro vzdělání a certifikace, Viceprezident pro finance a Viceprezident pro IT. Výbor je kolektivním orgánem a rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru. Zvolený prezident není po dobu výkonu této funkce členem Výboru, ale jen přidruženou osobou chystající se na výkon mandátu Prezidenta. Zvolený prezident má právo a povinnost účastnit se jednání Výboru, ale nemá právo hlasovat. Článek 12.3.5. se na Zvoleného Prezidenta vztahuje přiměřeně. 

12.3.1.3. Spolek zastupuje ve všech záležitostech samostatně Prezident. 

12.3.1.4. Členem Výboru se může stát jen fyzická osoba, která je členem Spolku po dobu delší než 2 roky. Člen Výboru musí: 

- být členem Spolku po celé své funkční období, 

- podepsat Etický kodex ICF a přísně dodržovat všechna jeho ustanovení,

- být vzorem lídra ICF při stanovování jasně stanovených a vhodných hranic mezi osobními nebo obchodními činnostmi a činnostmi souvisejícími se Spolkem a při prosazování zájmů Spolku nad osobní a obchodní zájmy. 

Člen Výboru nesmí mít společné obchodní zájmy s ostatními členy Výboru a nesmí být vedoucím a členem řídících orgánů jiných profesních organizací souvisejících s koučováním. 

12.3.1.5. Funkční období členů Výboru je dvouleté. Den vzniku členství ve Výboru je v případě Viceprezidentů vždy 1. června kalendářního roku, kdy byl Viceprezident zvolen. Pokud by nedošlo ke zvolení Viceprezidentů do 1. června, dnem vzniku členství ve Výboru bude den následující po dni, kdy byli Viceprezidenti zvoleni. 

12.3.1.6. Osoba zvolená Členskou schůzí do funkce Prezidenta se po dobu až jednoho roku následujícího po zvolení do funkce Prezidenta připravuje na výkon této funkce jako tzv. Zvolený prezident. Osobě zvolené Členskou schůzí do funkce Prezidenta vznikne funkce Prezidenta a současně členství ve Výboru až 1. června roku následujícího po roce, kdy byl Členskou schůzí zvolen a tímto dnem současně končí funkce Zvoleného prezidenta. 

12.3.1.7.Pro Výbor neplatí princip rotace členů a Členskou schůzí jsou vždy voleni všichni členové Výboru. 

12.3.1.8. Opětovné členství ve Výboru je možné, avšak ne na více než 2 (dvě) po sobě jdoucí funkční období, což jsou celkem 4 roky kontinuální funkce ve Výboru. Po čtyřech letech kontinuální funkce ve Výboru nemůže být člen Spolku zvolen členem Výboru dříve, než po uplynutí čtyř let od zániku jeho funkce ve Výboru. 

12.3.1.9. V případě zániku funkce člena Výboru v průběhu funkčního období jsou zbývající členové Výboru oprávněni na dobu do příštího zasedání Členské schůze kooptovat člena Výboru z řad členů Spolku splňujících podmínky pro funkci člena Výboru. 

12.3.1.10. Funkce člena Výboru je čestnou funkcí, za kterou nenáleží odměna. 

12.3.1.11. Kdo přijme funkci člena Výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 


12.3.2. Vznik a zánik členství ve Výboru 

12.3.2.1. Členy Výboru volí Členská schůze. 

12.3.2.2. Členství ve Výboru zaniká: 

- uplynutím funkčního období, 

- úmrtím, 

- odstoupením, 

- odvoláním. 

12.3.2.3. Osoba, která je členem Výboru, může z funkce odstoupit, je však povinna oznámit to Spolku prohlášením. Její funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

12.3.2.4. Členská schůze odvolá člena Výboru, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve Výboru podle čl. 12.3.1.4., nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, stanovy, etický kodex ICF, nebo neúčastní-li se činnosti Výboru po dobu delší tří měsíců, poškozuje-li dobré jméno Spolku, nesprávně nebo neeticky používá značku ICF nebo Spolku. 

12.3.2.5. Členská schůze odvolá člena Výboru do šesti měsíců ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li Členská schůze člena Výboru ve stanovené lhůtě, odvolá člena Výboru soud na návrh člena Výboru nebo na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. 


12.3.3. Pravomoc Výboru 

12.3.3.1. Do pravomoci Výboru náleží zejména: 

- svolávat Členskou schůzi; 

- vykonávat rozhodnutí Členské schůze; 

- sestavovat a předkládat rozpočet a účetní závěrku Členské schůzi ke schválení; 

- řádně pečovat o majetek Spolku; 

- přijímat zaměstnance Spolku a rozhodovat o skončení jejich pracovního poměru, jakož i činit ostatní rozhodnutí v pracovněprávních vztazích; 

- schvalovat vnitřní normy Spolku; 

- delegovat své zástupce do projektových skupin; 

- vykonávat nebo delegovat administrativní a/nebo organizační agendu Spolku, nebo její části; 

- připravovat návrh hlavních aktivit Spolku na aktuální období (strategie) a zajistit jeho realizaci; 

- vytvářet pravidla a postupy nezbytné k dosažení cílů a poslání Spolku; - koordinovat činnosti členů Spolku při realizaci projektů a programů Spolku; 

- vytvářet projektové skupiny v rámci Spolku a rozhodovat o ukončení jejich činnosti; 

- přijímat žádosti o členství a rozhodovat o přijetí či vyloučení člena Spolku; 

- řídit činnost Spolku v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi Spolku a usneseními Členské schůze po celé funkční období Výboru, 

- kontrola řádného hospodaření Spolku, dodržování rozpočtových pravidel, řádná péče o majetek a zejména o řádné naplňování poslání Spolku, 

- vést a řídit práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, zajišťovat ideové vedení Spolku (v rámci pravidel stanovených stanovami, rozhodnutím Členské schůze a dalšími předpisy Spolku, a v rámci pravidel a standardů stanovených smlouvou uzavřenou s ICF Global), dohlížet na dodržování stanov, pečovat o rozvoj Spolku. 

12.3.4. Zasedání Výboru 

12.3.4.1. Výbor rozhoduje formou usnesení.

12.3.4.2. Usnesení Výbor přijímá hlasováním uskutečněným na svém zasedání, nebo hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové Výboru. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Ustanovení článku 12.2.12. stanov se použije přiměřeně. 

12.3.4.3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Zasedání Výboru svolává Prezident. Požadují-li alespoň dva jiní členové Výboru svolání zasedání, jsou oprávněni je svolat, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání požádali Prezidenta a ten zasedání Výboru do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal. 

12.3.4.4. Svolání zasedání Výboru musí být členům Výboru oznámeno písemnou pozvánkou připojenou ke zprávě elektronické pošty. Pozvánka musí obsahovat výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání Výboru Spolku, datum, hodinu a místo konání zasedání a program 

zasedání Výboru a musí být odeslána nejpozději sedm dnů před dnem konání schůze členům Výboru na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu členů. 

12.3.4.5. Se souhlasem všech členů Výboru se může zasedání Výboru konat i bez řádně rozeslané pozvánky. 

12.3.4.6. Na zasedání Výboru lze rozhodnout pouze o záležitostech uvedených v programu zasedání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů Výboru. 

12.3.4.7. Jednání Výboru o dané věci spočívá v přednesení podnětů k jednání, v rozpravě a je zpravidla zakončeno usnesením. 

12.3.4.8. Výbor rozhoduje aklamací. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech Výbor usnést. 

12.3.4.9. Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Prezidenta. 

12.3.4.10. O zasedáních Výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - název a sídlo Spolku, 

- datum a místo konání zasedání, 

- popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání, 

- rozhodnutí s uvedením výsledků hlasování, 

- nepřijaté námitky členů Výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

12.3.4.11. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků zasedání, pozvánka na ně a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 

12.3.4.12. Zápisy schvaluje Prezident nebo jím pověřený člen Výboru.

12.3.5. Práva a povinnosti člena Výboru 

12.3.5.1. Člen Výboru je povinen: 

- účastnit se zasedání Výboru, 

- dodržovat pravidla zasedání, 

- připravovat všechny nezbytné materiály pro Výbor s předstihem,

- diskutovat a činit informovaná rozhodnutí o záležitostech na programu jednání zasedání Výboru, 

- dodržovat etické standardy a předpisy ICF o členství a vedoucího pobočky ICF, 

- aktivně přispívat k dosažení cílů Spolku, 

- aktivně se zapojovat do života profesní komunity, 

- pravidelně poskytovat a získávat zpětnou vazbu o výsledcích jeho činnosti od současného Prezidenta, ostatních členů Výboru a členů Spolku, 

- propagovat a zvyšovat povědomí o koučovacích mezinárodních standardech a odborných dovednostech ICF, 

- přizvat ke spolupráci a zapojovat členy Spolku do realizace projektů ICF, a do práce jejich projektových skupin, pokud existují. 

12.3.5.2. Člen Výboru má právo: 

- účastnit se zasedání Výboru, 

- získávat od Spolku veškeré informace nezbytné pro činnosti, za kterou je odpovědný, 

- účastnit se tvorby a vypracování strategie Spolku, 

- vytvořit tým členů Spolku za účelem realizace plánovaných úkonů, činit návrhy na vytvoření Projektových skupin, 

- navrhovat Výboru témata k projednání, která jsou důležitá pro rozvoj komunity, projevovat iniciativu v organizačních mechanismech a konkrétních činnostech přispívajících k rozvoji Mezinárodní federace koučů (ICF) a Spolku a zvyšovat její autoritu v České republice i zahraničí, 

- účastnit se mezinárodních akcí pro vedoucí poboček ICF, 

- být v kontaktu s představiteli ICF Global ohledně svého vlastního zaměření činností, nebo činností Výboru. 


12.3.6. Postup pro volby členů Výboru 

12.3.6.1. Proces voleb řídí nezávislá Volební komise. Volební komise je jmenována Výborem na volební období a tvoří ji 3 stávající členové Spolku, kteří nejsou členy Výboru. Volební komise informuje členy Spolku o zahájení voleb a volných místech ve Výboru, která jsou k dispozici, shromažďuje přihlášky kandidátů, kontroluje, zda splňují požadavky na členy Výboru a Prezidenta Spolku, informuje členy Spolku o kandidátech, kteří podali přihlášku, informuje o datu konání Členské schůze a organizuje hlasování o volbě členů Výboru na Členské schůzi, sčítá hlasy v hlasování a informuje o výsledcích voleb. 

12.3.6.2. Volební komise zahajuje svou činnost do 1 měsíce od jmenování, nejpozději 28. února toho kterého roku. 

12.3.6.3. Informaci o zahájení voleb a o volných místech ve Výboru, která jsou k dispozici, spolu s výzvou o přihlášky kandidátů uveřejní Volební komise na internetových stránkách Spolku nejpozději do 31. března toho kterého roku a ve stejné lhůtě zašle na adresy elektronické pošty všech členů Spolku.

12.3.6.4. Stejným způsobem jako informaci o zahájení voleb dle článku 12.3.6.3 zveřejní Volební komise dopředu též seznam kandidátů na členy Výboru a na Prezidenta. 

12.3.6.5. Volební Členská schůze se koná každoročně, vždy nejpozději do 30. dubna toho kterého roku, přičemž v sudých letech jsou voleni Viceprezidenti, v lichých letech Prezident. 

12.3.6.6. Nově zvoleným členům Výboru vznikne členství ve Výboru a funkce v den podle článku 12.3.1.5. stanov. Po volbách pokračují dosavadní členové Výboru dále ve výkonu svých funkcí až do 31. května a jejich úkolem je zajišťovat začleňování nových členů do týmu, zajistit přenos případových a rozvojových strategií formou kontinuity a mentoringu. 

12.3.7. Prezident, Zvolený prezident, Emeritní prezident

12.3.7.1. Prezident 

12.3.7.1.1. Prezident je členem Výboru. Prezident řídí činnost Výboru, předsedá jeho zasedáním a jménem Výboru podává Členské schůzi zprávy o činnosti Výboru. 

12.3.7.1.2. Prezident zastupuje Spolek ve všech záležitostech samostatně. 

12.3.7.1.3. Prezidentem se může stát jen fyzická osoba, která kromě podmínek členství ve Výboru dle článku 12.3.1.4. splňuje též následující kritéria: 

- Je oddaný koučování, profesnímu rozvoji, standardům, etice a zásadám ICF, což dokládá jeho předcházející činností. 

- Dodržuje etické standardy a předpisy ICF o členství a etické standardy a předpisy vedoucího pobočky ICF. 

- Zavazuje se navštěvovat (bude-li třeba na své vlastní náklady) aktivity pro vedoucí poboček ICF (jednání vedoucích poboček ICF) alespoň dvakrát (2x) ročně, což písemně potvrzuje v podané přihlášce k zastávání této funkce. 

- Zavazuje se k účasti na činnosti světové federace ICF pro vedoucí poboček ICF (práce ve skupinách, telekonferencích), což písemně potvrzuje v přihlášce k zastávání této funkce. 

- Má úspěšné zkušenosti s řízením nebo vedením týmů. 

- Hovoří plynule anglicky. 

- Má dovednosti veřejných a motivujících proslovů. 

- Je schopný a ochotný plnit reprezentativní funkce, být tváří profesionální komunity. 

12.3.7.1.4. Vznik a zánik funkce Prezidenta 

12.3.7.1.4.1. Osobě zvolené Členskou schůzí Prezidentem vznikne tato funkce a současně členství ve Výboru v den dle článku 12.3.1.5. stanov, tedy až po uplynutí jednoho roku ve funkci Zvoleného prezidenta, po kterou se na výkon funkce Prezidenta připravuje. V průběhu této doby jsou mu ze strany stávajícího Prezidenta poskytovány nezbytné informace pro jeho úspěšný výkon funkce. 

12.3.7.1.4.2. Spolu se zánikem členství ve Výboru zanikne funkce Prezidenta. 

12.3.7.1.4.3. Prezident může odstoupit z funkce, je však povinen oznámit to Spolku. Funkce Prezidenta zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení. Dnem následujícím po uplynutí dvouměsíční lhůty se stane Prezidentem stávající Zvolený prezident.

12.3.7.1.4.4. Členská schůze odvolá Prezidenta, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve Výboru podle čl. 12.3.1.4., nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, stanovy, etický kodex ICF, nebo neúčastní-li se činnosti Výboru po dobu delší tří měsíců, poškozuje-li dobré jméno Spolku, nesprávně nebo neeticky používá značku ICF nebo Spolku. V takovém případě platí ustanovení článku 12.3.7.4.2. a Prezidentu zanikne též členství ve Výboru. Dnem následujícím po účinnosti odvolání se stane Prezidentem stávající Zvolený prezident. 

12.3.7.1.5. Pravomoc Prezidenta 

12.3.7.1.5.1. Prezident zastupuje Spolek ve všech záležitostech samostatně. 

12.3.7.1.5.2. Prezident řídí činnost Výboru, organizuje přípravu a konání zasedání Výboru, předsedá zasedáním Výboru. Jménem Výboru podává Členské schůzi zprávy o činnosti Výboru. 

12.3.7.1.6. Pro volby Prezidenta platí ustanovení 12.3.6. stanov s tím, že kandidát na funkci Prezidenta spolu s přihláškou předloží svůj volební program a do volební Členské schůze odpovídá na dotazy členů Spolku. 

12.3.7.1.7. Opětovný výkon funkce Prezidenta není možný. Jedna osoba může vykonávat funkci Prezidenta pouze jednou a nemůže být do této funkce zvolena podruhé. 

12.3.7.2. Zvolený prezident 

12.3.7.2.1. Osoba zvolená Členskou schůzí do funkce Prezidenta se po dobu až jednoho roku následujícího po zvolení do funkce Prezidenta připravuje na výkon této funkce jako tzv. Zvolený prezident. 

12.3.7.2.2. Zvolený prezident není členem Výboru, ale účastní se jednání Výboru. Zvolený prezident nemá právo hlasovat. Ustanovení článků 12.3.5. a 12.3.6. se na Zvoleného prezidenta vztahují přiměřeně. 

12.3.7.2.3. Zvolenému prezidentu vznikne funkce Prezidenta a současně členství ve Výboru až 1. květnem kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl Členskou schůzí zvolen do funkce Prezidenta a tímto dnem současně končí funkce Zvoleného prezidenta. 

12.3.7.3. Emeritní prezident 

12.3.7.3.1. Osoba, které uplynutím dvou let ve funkci Prezidenta tato funkce zanikla, získává status Emeritního prezidenta, který dle svých možností působí jako mentor stávajícímu Prezidentovi po dobu 3 měsíců. Emeritní prezident není členem Výboru. 


12.3.8. Neplatnost rozhodnutí orgánů Spolku 

12.3.8.1. Každý člen Spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Spolku.

12.3.8.2. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 

12.3.8.3. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu Spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 

12.3.8.4. Porušil-li Spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění. Namítne-li to Spolek, soud právo na zadostiučinění členu Spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno 

a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 

b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle článku 12.3.8.3. stanov. 

12.3.9. Regionální zastoupení Spolku 

12.3.9.1. Spolek může k výkonu své činnosti a za účelem dosažení svých cílů vytvářet regionální zastoupení. 

12.3.9.2. Regionální zastoupení lze zřídit s působností v územním obvodu kraje České republiky za předpokladu, že v tomto kraji je činných nejméně pět členů Spolku. Na území kraje může být zřízena pouze jedno Regionální zastoupení. 

12.3.9.3. Regionální zastoupení Spolku je organizační složkou Spolku bez právní subjektivity. 

12.3.9.4. Na základě plné moci je za Spolek oprávněn činit veškeré právní úkony týkající se Regionálního zastoupení Vedoucí Regionálního zastoupení Spolku. 

12.3.9.5. O zřízení Regionálního zastoupení rozhoduje Výbor, který též volí a odvolává Vedoucího Regionálního zastoupení Spolku. 

12.3.10. Vedoucí Regionálního zastoupení Spolku 

12.3.10.1. Vedoucí Regionálního zastoupení Spolku řídí činnost Regionálního zastoupení a organizuje na území příslušného kraje činnost Spolku k výkonu jeho činnosti, za účelem dosažení jeho cílů a v souladu s aktuální strategií Výboru. Vedoucí Regionálního zastoupení rozhoduje v koordinaci s Výborem o regionálních akcích a projektech iniciovaných členy Spolku v příslušném kraji. 

12.3.10.2. Vedoucím Regionálního zastoupení Spolku se může stát jen fyzická osoba, která je členem Spolku po dobu delší než 2 roky a působí v příslušném kraji. 

12.3.10.3. Funkční období Vedoucího Regionálního zastoupení Spolku je dvouleté. 

12.3.10.4. Vedoucí Regionálního zastoupení Spolku je povinen dodržovat etické standardy a předpisy ICF o členství a etické standardy a předpisy vedoucího pobočky ICF.


12.3.11. Projektové skupiny 

12.3.11.1. Výbor je oprávněn dle potřeb a možností Spolku zřizovat Projektové skupiny, stanovit počet jejich členů a jmenovat jejich vedoucí či koordinátory. Projektová skupina je zaměřena na úkol definovaný Výborem. Projektová skupina není pobočným spolkem, orgánem Spolku ani subjektem nadaným vlastní subjektivitou. 

13. Majetek a hospodaření Spolku 

13.1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle těchto stanov. 

13.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejších činností Spolku. 

13.3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce, sjednaná na základě platných smluv. 

13.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku. 

13.5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

13.6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 

13.7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu a pravidel hospodaření schválených Členskou schůzí. 

13.8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku. 

13.9. Fiskální období začíná 1. lednem daného kalendářního roku a končí 31. prosincem daného kalendářního roku. 

14. Zánik a likvidace Spolku 

14.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

14.2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 (dvaceti) dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

14.3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla. 

14.4.Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Znění těchto stanov bylo schváleno dne 31.8. 2021. 

15.2. Znění těchto stanov je účinné od 1.9. 2021. 

16. Přechodná ustanovení ke změně stanov účinné od 1. 9. 2021 

16.1. Pro první volební členskou schůzi po účinnosti změny stanov neplatí ustanovení článků 12.3.6.2. až 12.3.6.5. 

16.2. První osoba zvolená Členskou schůzí do funkce Prezidenta po účinnosti změny stanov, se na výkon této funkce bude připravovat jako tzv. Zvolený prezident po kratší dobu, než předpokládají ustanovení článků 12.3.7.2.1. Pro první osobu, zvolenou Členskou schůzí do funkce Prezidenta po účinnosti změny stanov, tak neplatí ustanovení článku 12.3.1.5, pokud je tak uvedeno, že se připravuje na výkon funkce Prezidenta po dobu jednoho roku. 

16.3. První osobě, zvolené Členskou schůzí do funkce Prezidenta po účinnosti změny stanov, vznikne funkce Prezidenta a současně členství ve Výboru dnem 1. června 2022 a tímto dnem současně končí funkce Zvoleného prezidenta.